Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van toepassing op de Werkzaamheden door Fiducie

Definities

Fiducie:                        Fiducie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64324451 en gevestigd te Iependaal 27, 3075 WD Rotterdam is een eenmanszaak naar Nederlands recht die zich ten doel stelt het ondersteunen van kleine bedrijven in de duurzame voeding bij de inrichting van hun financiële administratie en organisatie.

Opdrachtgever:         De natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenassociatie, die aan Fiducie mondeling of schriftelijk opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

Werkzaamheden:     Alle te verrichten of reeds verrichte werkzaamheden waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven aan Fiducie

Overeenkomst:         Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Fiducie tot het verrichten van Werkzaamheden door Fiducie ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 1 – Doel en Toepasselijkheid

1.1      Deze Algemene Voorwaarden hebben tot doel de samenwerking tussen Fiducie en Opdrachtgever zo soepel mogelijk te laten verlopen en leggen een aantal basisafspraken vast die van toepassing zijn op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en Overeenkomsten, hoe ze ook genoemd worden, waarmee Fiducie zich verbindt om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever en op alle daaruit voor Fiducie voortvloeiende Werkzaamheden. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor al degenen die voor Fiducie werkzaam zijn (als werknemer of als derde partij). Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Fiducie uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2      Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onduidelijk is, dan dient de uitleg ervan plaats te vinden ‘in lijn’ met deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever kan dan Fiducie om een verklarende uitleg hierover vragen.

1.3      Als deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Fiducie en Opdrachtgever zullen dan overleggen om vervangende bepalingen af te spreken die zoveel mogelijk hetzelfde doel en dezelfde strekking als de oorspronkelijke bepalingen hebben.

Artikel 2 – Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

2.1      Fiducie kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

2.2      Aan offertes en aanbiedingen van Fiducie kan op geen enkele wijze enig recht worden ontleend. Iedere offerte of aanbieding van Fiducie vervalt na 30 dagen, tenzij de offerte een andere termijn vermeldt of de partijen een andere afspraak hebben gemaakt.

2.3      Fiducie werkt in principe alleen op basis van een door beide partijen rechtsgeldig ondertekende Overeenkomst. Mocht Opdrachtgever zonder zo’n Overeenkomst Fiducie toch uitdrukkelijk verzoeken met de Werkzaamheden te beginnen, dan geldt de offerte als Overeenkomst. Mondelinge afspraken binden Fiducie pas nadat Fiducie deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3 – Uitvoering, aanvang en duur van de Overeenkomst

3.1      Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan Fiducie. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Daarbij mag Fiducie, in afwijking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, altijd andere personen aanwijzen om de opdracht (deels) uit te voeren. In afwijking van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de (rechts)personen die de opdracht uitvoeren of bij de uitvoering op één of andere manier betrokken zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk jegens Opdrachtgever.

3.2      Fiducie mag een opdracht weigeren of de uitvoering ervan beëindigen, als blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

3.3      De Overeenkomst voor het verrichten van Werkzaamheden komt tot stand wanneer Fiducie de opdracht van Opdrachtgever heeft ontvangen en geaccepteerd. Dat blijkt dan uit de schriftelijke bevestiging daarvan door Fiducie of de aanvang van de Werkzaamheden door Fiducie.

3.4      Opdrachtgever stelt alles in het werk om het Fiducie mogelijk te maken de opdracht goed en op tijd uit te voeren. Dat houdt onder andere in dat Opdrachtgever ervoor zorgt dat Fiducie op de afgesproken tijd kan beschikken over de juiste en volledige informatie die Fiducie van Opdrachtgever nodig heeft om de opdracht goed uit te voeren, ook als deze van een derde partij moet komen. Als Fiducie de juiste informatie niet op tijd of volledig ontvangt, mag Fiducie de opdracht onderbreken en de eventuele kosten die dit veroorzaakt in rekening brengen bij Opdrachtgever. Fiducie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het ontbreken, de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie die Opdrachtgever aan Fiducie heeft verstrekt, tenzij Fiducie dit kon weten.

3.5      Fiducie doet er alles aan de Werkzaamheden binnen de afgesproken termijn te voltooien. Als dit niet lukt, ontstaat er geen toerekenbare tekortkoming van Fiducie en dus geen reden voor ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de partijen expliciet een fatale termijn afgesproken hebben in de Overeenkomst. Als Fiducie zich niet aan een afgesproken indicatieve termijn houdt, kan Opdrachtgever Fiducie schriftelijk in gebreke stellen, waarna Fiducie binnen een redelijke termijn van tenminste 14 dagen de opdracht alsnog mag voltooien.

3.6      Fiducie mag bepaalde Werkzaamheden laten verrichten door een derde partij, als Fiducie dit beter vindt. Fiducie zal dit doen in overleg met Opdrachtgever en zal die derde partij zorgvuldig kiezen.

Artikel 4 – Prijsverhogingen

4.1      In principe voert Fiducie de Werkzaamheden uit tegen de in de Overeenkomst afgesproken prijs. In uitzonderlijke gevallen kan Fiducie genoodzaakt zijn een prijsverhoging door te voeren. Dit doet Fiducie dan in overleg met Opdrachtgever en onder uitleg van redenen. Opdrachtgever mag de Overeenkomst bij een tussentijdse prijsverhoging binnen 14 dagen schriftelijk ontbinden.

Artikel 5 – Betaling

5.1      In geval van (dreigende) liquidatie, wettelijke schuldsanering, beslaglegging of (aanvraag van) faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever mag Fiducie alle vorderingen op Opdrachtgever per onmiddellijk opeisen.

5.2      Fiducie mag de uitvoering van afgesproken Werkzaamheden opschorten tot het moment dat Opdrachtgever alle opeisbare vorderingen volledig heeft voldaan.

Artikel 6 – Klachten

6.1      Als Opdrachtgever niet tevreden is met het resultaat van de Werkzaamheden zoals dat in de Overeenkomst afgesproken is, kan Opdrachtgever binnen 14 dagen na oplevering een onderbouwde en gedetailleerde klacht indienen bij Fiducie. Fiducie bevestigt de ontvangst hiervan zo snel mogelijk en doet binnen 14 dagen een passend voorstel om Opdrachtgever tevreden te stellen.

Artikel 7 – Annulering en opzegging

7.1      Fiducie en Opdrachtgever mogen op elk moment een Overeenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 14 dagen. Opdrachtgever moet in dat geval alle kosten voldoen aan Fiducie voor de tot op het moment van beëindiging verrichte Werkzaamheden en eventuele overige kosten vergoeden. Een Overeenkomst kan niet met terugwerkende kracht worden beëindigd.

7.2      Fiducie mag de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen in geval van (aanvraag van) faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever, beslaglegging ten laste van Opdrachtgever of (dreigende) liquidatie of stillegging van de onderneming van Opdrachtgever. Fiducie kan bij opzegging op grond van dit artikel nooit aansprakelijk gesteld worden door Opdrachtgever.

Artikel 8 – Overmacht

8.1      Fiducie hoeft de afspraken niet na te komen als er sprake is van overmacht, d.w.z. als een situatie ontstaat die verdere uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt maar die niet veroorzaakt is door of de schuld is van Fiducie, niet volgens wettelijke regels maar ook niet naar gebruikelijke opvattingen.

8.2      Ook al doet een situatie zoals beschreven in artikel 8.1 zich voor, dan nog moet Opdrachtgever de facturen die Fiducie al aan Opdrachtgever verzonden heeft, volgens de afgesproken voorwaarden betalen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1      Als Fiducie bij de afhandeling van een klacht zoals beschreven in artikel 6 een vergoeding of compensatie voor geleden schade of ongemak aan Opdrachtgever aanbiedt, kan hieruit niet worden afgeleid dat Fiducie aansprakelijkheid aanvaardt.

9.2      De aansprakelijkheid van Fiducie voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de opdracht, is steeds beperkt tot het terugbetalen van de in de offerte of Overeenkomst afgesproken prijs voor het leveren van een bepaalde dienst. Bij duurovereenkomsten is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever verschuldigd is over de periode van drie maanden direct voor de gebeurtenis die schade veroorzaakte. Fiducie is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.3      Bij het inschakelen van derden gaat Fiducie zorgvuldig te werk. Mochten deze derden fouten maken, dan zoekt Fiducie in overleg met Opdrachtgever naar een goede oplossing. Fiducie is echter niet wettelijk aansprakelijk voor fouten die door deze derden mochten worden gemaakt. Daarmee wordt de toepasselijkheid van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk uitgesloten.

9.4      Opdrachtgever behoedt Fiducie voor aanspraken van derden voor schade die samenhangt met Werk-zaamheden die Fiducie voor Opdrachtgever verricht, tenzij die het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

9.5      Fiducie levert te allen tijde een inspanningsverplichting en kan nimmer gehouden worden aan of aansprakelijk zijn voor een bepaald resultaat.

9.6      Alle aanspraken van Opdrachtgever op Fiducie vervallen in ieder geval na 1 jaar nadat Opdrachtgever van deze aanspraken op de hoogte had kunnen of moeten zijn.

Artikel 10 – Auteursrecht en intellectuele eigendom

10.1    Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, houdt Fiducie de rechten en bevoegdheden die de Auteurswet haar geeft op vervaardigde werken. Opdrachtgever mag de vervaardigde werken niet verveelvoudigen, openbaar maken of op een andere manier aan derden ter beschikking stellen.

10.2    Het kan voorkomen dat Fiducie opdracht krijgt specifieke documenten, programmatuur of andere materialen te ontwikkelen of te leveren. Alle rechten van intellectuele eigendom op deze materialen, berusten uitsluitend bij Fiducie of haar licentiegevers. Opdrachtgever heeft slechts een recht van gebruik van deze materialen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Opdrachtgever mag deze materialen niet op een andere manier gebruiken, verveelvoudigen, openbaar maken, bewerken, of exploiteren dan in de Overeenkomst afgesproken.

Artikel 11 – Geschillen, toepasselijk recht

11.1    Als Partijen het niet eens zijn over de uitvoering of het resultaat van de Overeenkomst, zullen zij eerst hun uiterste best doen dit in onderling overleg op te lossen, voordat zij een beroep op de rechter doen.

11.2    Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en offertes tussen Fiducie en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter mag eventuele geschillen behandelen.

Artikel 12 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

12.1    Fiducie mag deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen voor alle nieuwe en lopende opdrachten. Fiducie zal Opdrachtgever zo snel mogelijk een afschrift van de nieuwe Algemene Voorwaarden sturen. Als Opdrachtgever die nieuwe Algemene Voorwaarden niet wil aanvaarden, kan Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen zoals beschreven in artikel 7.